راهنمای نگارش

راهنمای نگارش مقاله برای مجله مرتع

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به مجله مرتع (Journal of Rangeland) ارسال می گردند ضروریست. بدیهی است که درصورت عدم رعایت نگارش دقیق مقاله در فرمت نشریه، مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
** از مقالات چاپ شده در جلد بهار ۱۴۰۱ مجله الگو گرفته شود.

 1. نوع مقاله

مقاله‌های پژوهشی، کاربردی، مروری و مطالعه موردی مرتبط با اکوسیستم‌های مرتعی که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود، به منظور چاپ توسط هیات تحریریۀ مجلۀ مرتع بررسی خواهد شد. هیات تحریریه پس از طی مراحل داوری نظر خود را مبنی بر قبول یا رد مقاله توسط سردبیر مجله به نگارنده (نگارندگان) اعلام خواهد کرد.

 1. روش تدوین

مقاله به ترتیب از اجزای زیر تشکیل خواهد شد.

۲-۱- عنوان

عنوان خلاصه، گویا و بیانگر محتویات مقاله بوده و از ۱۵ واژه تجاوز نکند.

 • نام نگارنده (گان) زیر عنوان و سپس مشخصات آنها بصورت در زیر نام نویسندگان آورده شود. نکته مهم: مشخصات نویسندگان در چکیده فارسی و انگلیسی به طور کامل در زیر عنوان ارائه شود (زیر نویس نشود). مثلا؛ حسین آذرنیوند۱

۱- استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

۱-  Prof., Department of Arid and Mountains Regions Reclamation, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj

نکته مهم: افیلیشن نویسندگان در بخش چکیده فارسی و انگلیسی به صورت کامل (مثال بالا) "هم در داخل فایل و هم در سایت مجله موقع ارسال مقاله" ارائه شود، در غیر اینصورت مقاله در روند داوری قرار نمی گیرید.

۲-۲- چکیده

چکیده مبسوط مجموعۀ فشرده و گویایی از مقاله، شامل "سابقه و هدف، مواد و روشها، نتایج، نتیجه‌گیری" بوده و حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ واژه می باشد.
۲-۳- واژه‌های کلیدی

حداکثر ۶ واژه کلیدی ویژه، دربارۀ موضوع مورد پژوهش، بعد از چکیده ارائه شود.

تذکر مهم: محققان محترم؛ با توجه به سیاست‌های مجله در ارتباط با نمایه‌سازی‌های بین‌المللی، طبق تصمیم هیات تحریریه از اول اسفند ۱۴۰۰ هر "مقاله‌ای که به مجله ارسال می‌شود" و "هر مقاله‌ای که در سال ۱۴۰۱ به بعد در مجله چاپ شود" بایستی دارای چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی (حداقل ۵۰۰ الی ۶۰۰ کلمه) باشد. که چکیده مبسوط بایستی بصورت زیر تنظیم شود.

چکیده مبسوط (حداقل ۰۰۵ الی ۶۰۰ کلمه)
عنوان فارسی چکیده مبسوط .............

سابقه و هدف (۰۵ الی ۱۰۰ کلمه): ..............................................
مواد و روش‌ها (۲۰۰ کلمه): ................................................
نتایج (۲۰۰ کلمه): ........................................................................

نتیجه‌گیری (۰۵ الی ۱۰۰ کلمه):....................................................
واژگان کلیدی:
....................................................

Extended Abstract  (At least ۵۰۰-۶۰۰ words)  
Title English …………………………
Background and objectives (۵۰-۱۰۰ words): ………………………
Methodology (۲۰۰ words): …………………………………..
Results (۲۰۰ words):………………………………………...
Conclusion (۵۰-۱۰۰ words): …………………………………...

Keywords: …………………………………….

۲-۴- مقدمه

مقدمه با طرح مسئله و مرور پژوهشهای انجام شده هدف پژوهش را توجیه کند (الف: منابعی که در اول جمله ذکر می‌شوند به صورت نام محقق و سال در داخل پرانتز به صورت میلادی ذکر شود. مثال: مقدم و همکاران (۲۰۱۰)؛ اکبری و نصیری (۲۰۱۴). ب: منابعی که در آخر جمله داخل پرانتز ذکر می‌شوند، شماره منبع در فهرست منابع پایانی مقاله به صورت عدد داخل پرانتز ارائه شود (مثال: ۵).
نکته: در کل متن، از زیرنویس استفاده نشود و اگر واژه ای نیاز به معادل انگلیسی دارد، در داخل پرانتز و درون متن ارائه شود.

۲-۵- مواد و روش‌ها

در این قسمت، مواد و وسایل بکار رفته، شیوۀ اجرای پژوهش، طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده می‌شود.

۲-۶- نتایج

تمامی نتایج کیفی و کمی بدست آمده در این قسمت ارائه می‌شود. برای ارائه نتایج از جدول، منحنی، نمودار یا تصویر استفاده شود (برای توضیحات بیشتر به بند ۳ مراجعه شود).

۲-۷- بحث و نتیجه‌گیری

در این قسمت نتایج بدست آمده با توجه به هدف بررسی و یافته‌های دیگر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده دربارۀ آنها بحث و نتیجه‌گیری به‌ عمل می‌آید. نگارنده در همین قسمت می‌تواند توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم برای انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند. منابع داخل پرانتز، به صورت عدد ارائه شود. الف: منابعی که در اول جمله ذکر می‌شوند به صورت نام محقق و سال در داخل پرانتز به صورت میلادی ذکر شود. مثال: مقدم و همکاران (۲۰۱۰)؛ اکبری و نصیری (۲۰۱۴). ب: منابعی که در آخر جمله داخل پرانتز ذکر می‌شوند، شماره منبع در فهرست منابع پایانی مقاله به صورت عدد داخل پرانتز ارائه شود (مثال: ۵).

۲-۸ - سپاس‌گزاری

این قسمت که در انتهای بخش بحث و نتیجه گیری مقاله درج می‌‌شود به اختیار مؤلف / مؤلفان مقاله، به تشکر و قدردانی از اشخاص یا مؤسسات اختصاص دارد.

۲-۹- منابع مورد استفاده

حداقل به چهار مقاله از نشریه مرتع ارجاع داده شود. کل منابع به زبان انگلیسی و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده (یا نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آنها به‌ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شود. در تنظیم منابع بصورت حروف الفبایی و پیوسته شماره‌گذاری می‌شوند. در مورد مقاله، نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شمارۀ مجله در داخل پرانتز و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نگارندۀ اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نگارندۀ آخر، علامت & خواهد آمد. در مورد کتاب، نام خانوادگی و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شمارۀ جلد، ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب ذکر خواهد شد.

در تنظیم فهرست منابع برای کتاب و مقاله از الگوی زیر پیروی ‌شود:

Book

- Mesdaghi, M., ۱۹۹۸. Rage management in Iran. Astane ghods publications, ۲۵۹ p. (In Persian)

- Tueller, P.T., ۱۹۸۸.  Vegetation Science Application for Rangeland Analysis and Management. Kluwer Acadamic Publishers, ۶۴۲ p.

Article

- Barani, H., A.A. Mehrabi, M.R. Moghadam & M. Farhadi, ۲۰۰۳. Investigation of spatial and time pattern of grazing on eastern of Alborz. Iranian Journal of Natural Resources, ۵۶(۱, ۲): ۱۱۷-۱۳۰. (In Persian)
- Ahmadkhani, R., M. Moameri & S. Samadi Khangah, ۲۰۲۰.
Investigating the structural and functional changes of vegetation in two areas of exclosure and under grazing in the around Urmia Lake. Journal of Rangeland, ۱۴(۲): ۲۹۹-۳۱۲ (In Persian)

Amiri, F. & H. Arzani., ۲۰۱۳. Range suitability model for common use of sheep and goats. Iranian Journal of Range and Desert Research, ۲۰(۱): ۵۰-۷۱. (In Persian)

- Mosley, J.C., S.C. Bunting & M. Hironaka, ۱۹۸۶. Determining Range Condition from Frequency Data in Mountain Meadows of Central Idaho. J. Range Manage., ۳۹(۶): ۵۶۱-۵۶۵.

در تنظیم منابع پایانی عنوان انگلیسی مجله مرتع فقط و فقط Journal of Rangeland نوشته شود.
نکته: به هیچ وجه نام مجلات به صورت مخفف استفاده نشود. نام مجلات کامل ارائه شود.

۲-۱۰- چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)

چکیدۀ مقاله به زبان انگلیسی، برگردان کامل عنوان، متن و واژه‌های کلیدی چکیده فارسی می‌باشد.

 • نام نگارنده (گان) زیر عنوان و مشخصات آنها بصورت زیرنویس آورده شود.
 1. شیوۀ نگارش

مقاله با رعایت ۲/۵ سانتی‌متر حاشیۀ در اطراف، با قلم   B-nazanin و اندازۀ حروف ۱۲ (Bold) برای عنوان، نویسنده ۱۱(Bold)، سرتیتر  ۱۲(Bold)، متن ۱۲ ، پاصفحه ۱۰ ، فونت انگلیسی داخل متن که با قلم Times New Roman و اندازه ۱۰، عناوین جداول و نمودارها و شکل‌ها با قلم B-nazanin Bold  و اندازه ۱۰ و داخل آنها به اندازه ۸، خطوط داخل جداول بی رنگ، و متن مقاله به‌­صورت تک ستونه تنظیم شود. تمامی مقاله با رعایت اصول نگارشی در برنامۀ Word ۲۰۰۳ Xp ، ۲۰۰۷ ، ۲۰۱۰ و... تایپ شده و تعداد صفحات آن بیشتر از ۱۲ صفحه نباشد. قابل ذکر است که فایل بدون نام باید در فرمت ورد ۲۰۰۳ و فایل اصلی که شامل نام و مشخصات نویسندگان است باید در فرمت ورد ۲۰۱۰، ۲۰۱۳ و یا ۲۰۱۶ تنظیم شود و فرمولها و عکس ها به صورت فایل زنده باشند. همراه مقاله یک صفحه جداگانه (فایل پیش نیاز) که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده‌ (گان)، مرتبۀ علمی و نام گروه یا مؤسسه‌ای که نگارنده‌ (گان) در آن مشغول کار می‌باشند، نام فرد مسئول مکاتبات همراه با تلفن تماس و Email، همچنین ایمیل و شماره تلفن همه نویسندگان به پیوست ارسال و از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله خوداری شود.
نکته: اگر توضیح انگلیسی برای اصطلاحی لازم است، در جلوی مطلب و داخل پرانتز ارائه شود، به هیچ وجه زیرنویس نشود.

مقاله به‌صورت فایل الکترونیکی در سایت مجله به آدرس www.rangelandsrm.ir  بارگذاری شود.   

در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

 • اطلاعات جداول، نباید به‌صورت منحنی یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.
 • هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
 • توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به‌صورت زیرنویس ارائه شود. نتایج بررسی‌های آماری، به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شده و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.
 • شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه بطور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها به صورت سیاه و سفید و با کیفیت، مناسب و مطلوب (حداقل DPI۳۰۰) تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. 
 • واحدهای استفاده شده در مقاله در سیستم متریک باشد
 • جدول‌ها بصورت ساده ترسیم شوند (از هر گونه ضخامت خطوط و رنگی بودن پرهیز شود).

تذکر ۱: محققان محترم، مقالات ارسالی باید دقیقاً بر اساس فرمت مجله تنظیم شده باشند، در غیر این صورت در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.
تذکر ۲: محققان محترم، بعد از انجام داوری حداکثر دو هفته زمان برای انجام اصلاحات لحاظ خواهد شد. با توجه به مواردی که برخی نویسندگان بیش از چند ماه از انجام داوری گذشته است و اصلاحات را انجام ندادند و در سایت بارگذاری نشده است، که برای مجله در ارزیابی‌های وزارت علوم امتیاز منفی در نظر گرفته می‌شود (طولانی بودن زمان ارسال تا پذیرش)، بنابراین بعد از دو هفته اگر اصلاحات در سامانه مجله دریافت نگردد، مقاله رد خواهد شد.
تذکر ۳: بعد از انجام اصلاحات، جوابیه داوری در ابتدای فایل بدون نام قرار داده شود و سپس در سایت مجله از بخش ویرایش به‌جای فایل‌های قدیمی، فایل‌های اصلاح شده بارگذاری شوند.
 

هزینه پردازش و چاپ مقالات:

با استناد به مصوبه مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران و «آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز» مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۰۱، هزینه چاپ مقاله در مجله مرتع ۳۰۰۰۰۰۰ ریال (سیصد هزار تومان) تعیین شد. قابل ذکر است کل هزینه چاپ مقاله در زمان پذیرش مقاله و قبل از صدور گواهی پذیرش برای تأمین بخشی از هزینه‌های چاپ از نویسندگان محترم دریافت می‌گردد. این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ برای همه مقالاتی که پذیرفته شوند، اجرایی می‌باشد.
 هزینه مذکور برای اعضای انجمن مرتعداری که تاریخ کارت عضویت آنها منقضی نشده باشد، ۵۰% تخفیف خواهد داشت. برای همین منظور موقع ارسال فیش هزینه چاپ مقاله، تصویر کارت عضویت نیز ارسال شود.

شماره حساب و کارت:

شماره حساب: ۰۱۰۷۰۵۹۸۸۰۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه خیابان دانشکده (کرج) به نام انجمن مرتعداری ایران

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۶۱۵۲۸

ایمیل مجله: j.rangeland.irgmail.com 

 

دفعات مشاهده: 16394 بار   |   دفعات چاپ: 1087 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرتع می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Rangeland

Designed & Developed by : Yektaweb