مرتع- فرآیند پذیرش مقالات
فرآیند پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/17 | 

در مجله مرتع مقالات دریافت شده از طریق سامانه به طور دائم توسط مدیر داخلی و کارشناس نشریه دریافت و فرمت آن بررسی می گردد. در صورت رعایت اصول نگارش مندرج در بخش راهنمای نویسندگان، مقاله به سردبیر نشریه ارسال می گردد. د. با توجه به موضوع مقاله، سردبیر مقاله دریافتی را به دبیر تخصصی مرتبط ارسال می نماید. در صورت پذیرش توسط دبیر، مقاله برای انجام فرایند داوری به داوران مرتبط با حوزه تخصصی مقاله ارسال می شود. در صورت پذیرش توسط داوران، مقاله برای صدور گواهی پذیرش به سردبیر ارسال می گردد. هزینه ویراستاری و چاپ مقاله قبل از صدور گواهی چاپ دریافت می‌گردد. تمام فرایندهای اشاره شده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نشریه انجام می گردد و نویسندگان می توانند در هر مرحله با مراجعه به سامانه نشریه از وضعیت مقاله خود مطلع شوند. همچنین در هر مرحله که تغییری در وضعیت مقاله ایجاد می شود، ایمیل تغییر وضعیت نیز به نویسندگان ارسال می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرتع:
http://rangelandsrm.ir/find.php?item=1.116.42.fa
برگشت به اصل مطلب